PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CẦN NHIỀU SỰ QUAN TÂM HƠN NỮA

Bên cạnh những tác động đa chiều, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 còn làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu lao động và thị trường lao động. Các hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế, máy móc và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế sức người, nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ cao tăng lên trong khi nhu cầu sử dụng lao động trình độ thấp ngày càng giảm. Trước những tác động đó, để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững thì không có gì quan trọng hơn việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đầu tư, nâng cao phát triển mạnh mẽ chất lượng cho việc giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Tuy đã có những bước phát triển quan trọng và đạt được những thành tựu nhất định, giáo dục ở nước ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Chỉ khi có được sự quan tâm của mỗi con người Việt Nam, nhất là những người trẻ – đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền giáo dục hiện tại và là nhân tố có thể thay đổi giáo dục trong tương lai, thì giáo dục nước ta mới có thể phát triển vững mạnh, sánh vai với những nền giáo dục, kinh tế tiên tiến trong thời đại kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
We will contact

Vấn đề về tài nguyên đất và nước

Company is made up of a group of highly skilled gardening landscaping professionals and who pays a lot of attention the small details. In the years of experience our staff keep your looking and functioning beautifully.

Mark Angilona Manager
Client Image

Company is made up of a group of highly skilled gardening landscaping professionals and who pays a lot of attention the small details. In the years of experience our staff keep your looking and functioning beautifully.

Alin Stive Developer
Client Image
See Our Work

Latest Projects

Pricing table

Pricing Plan

1-2.png

Personal

$ 5.99 /Month
  • Gardens Service
  • Preparing Landscape
  • Forest Planning
2-2.png

Enterprise

$ 7.99 /Month
  • Gardens Service
  • Preparing Landscape
  • Forest Planning
1-2.png

Professional

$ 9.99 /Month
  • Gardens Service
  • Preparing Landscape
  • Forest Planning
From our blog

Latest News

From our blog

Latest News